flowsheet of coal crushing circuit for australian coal